Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT - Cấp xã Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường _ Xã  
1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

1.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã trước ngày 30/9 hàng năm;

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm;

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

1.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Uỷ ban nhân dân cấp xã.

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

- Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

- Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế toán Ngân sách xã;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

1.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/2018 của Chính phủ quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo Khoản 4, Điều 52 Luật chuyển giao công nghệ./.

​