Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2019
Ngày hết hạn 08/11/2018
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.