Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam

 Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây 08.QD.pdf
UBND tỉnh Hà Nam