Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước
UBND huyện