Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tài liệu kiểm chứng năm 2019

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Báo cáo kết quả thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tài liệu kiểm chứng năm 2019
          Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng nhận được văn bản số 531/SKHCN-QLCN ngày 29/8/2019 về việc gửi tài liệu kiến chứng và hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm 2019, trên cơ sở rà soát của Hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện và tham mưu của phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tổng họp báo cáo như sau:​