Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 7/2022 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 7/2022 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 7/2022nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8năm 2022​
Xem chi tiết BC - UBND huyện - Tháng 7 - 2022.pdf

UBND huyện