Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018
       Thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngàỵ 20/12/2017 của HĐND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 5​ về nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Quyết định số 8136/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của ƯBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018. Văn bản số 222/NVTT-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện về triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018; UBND huyện đánh giá kểt quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018 như sau:​