Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 6/2023 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2023

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 6/2023 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2023
UBND huyện