Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022
Baó cao kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022
Xem chi tiết Báo cáo.pdf
UBND huyện