Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân hỗ...

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng hóp trên địa bàn huyện Kim Bảng
UBND huyện