Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ trương đầu tư xây dựng công trình di chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB dự án ĐTXD tuyến đường nối từ chùa B...

Chủ trương đầu tư xây dựng công trình di chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB dự án ĐTXD tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính, địa bàn TT Ba Sao

a)Tên dự án: Chủ trương đầu tư xây dựng công trình di chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB dự án ĐTXD tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính, địa bàn TT Ba Sao

b)Tên chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng

c)Mục tiêu đầu tư: Phục vụ GPMB dự án ĐTXD tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính, địa bàn TT Ba Sao

d) Nội dung và quy mô đầu tư: di chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB dự án ĐTXD tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính, địa bàn TT Ba Sao

đ)Tổng mức đầu tư: 1,0 tỷ đồng.

e)Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB dự án

​g)Thời gian thực hiện:Năm 2021-2022.

h)Hình thức quản lý dự án: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng thực hiện.​

Xem chi tiết Quyết định 5673.pdf


UBND huyện