Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình cho vay “Nhà ở xã hội” trên địa bàn huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Tín dụng chính sách xã hội  
Hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình cho vay “Nhà ở xã hội” trên địa bàn huyện Kim Bảng

               Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Bảng  đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của chương trình này đã và đang giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

anh 3.PNG

            Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 100 của chính phủ, từ năm 2018 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kim Bảng đã thực hiện cho vay 130 lượt khách hàng với tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 51 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn giải ngân chương trình cho vay Nhà ở xã hội thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 35 tỷ đồng với 88 lượt khách hàng được vay vốn

 

anh 4.PNG
Công trình xây dựng nhà ở của anh Đỗ Văn Hưng, xã Thi Sơn

​            Tổng dư nợ chương trình cho vay Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện đến 31/12/2023 đạt 44 tỷ 423 triệu đồng với 123 khách hàng còn dư nợ. Để chủ trương của Chính phủ đi vào cuộc sống, NHCSXH huyện Kim Bảng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Trung ương đến người dân; tổ chức tập huấn về quy trình thẩm định, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn. Trên cơ sở đăng ký vay vốn của người dân, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành bình xét vay vốn, cán bộ NHCSXH thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

               Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Kim Bảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay Nhà ở xã hội nói riêng, các chương trình tín dụng chính sách nói chung, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là chương trình cho vay nhà ở xã hội. Làm tốt công tác thống kê, rà soát, bổ sung các đối tượng trong diện thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; tập trung ưu tiên nguồn vốn vay các chương trình như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm…; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.


Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng