Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

          Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

        Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến hơn 16.200 điểm cầu các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên phạm vi toàn quốc với hơn một 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

         Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm huyện có các đồng chí: đồng chí Phạm Hồng Sơn -TVU- Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó BTTTHU, đồng chí Nguyễn Thành Thăng -Phó BT- CTUBND huyện, các đồng chí ủy viên Ban TVHU, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ, đảng viên công an huyên, kho bạc huyện và các chi bộ trực thuộc huyện ủy.

hôi nghi trưc tuyên toan quôc hoc tâp, triên khai nghi quyêt trung ương 8 khoa 13...- cac đai biêu dư hôi nghi.jpg

Các đại biểu dự tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm huyện

            Tại hội nghị các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Theo đó, Chủ tịch nước đi sâu phân tích, làm rõ 4 nội dung: Vài nét về Nghị quyết số 23- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Vì sao BCH Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tập trung giới thiệu, phân tích và nhấn mạnh một số nội dung: Các yếu tố nền tảng của chính sách xã hội; Đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 1/6/2012; Sự cần thiết ban hành nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, chính sách xã hội; Những nội dung chính và những điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 42- NQ/TW ngày 24/11/2023. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn thực hiện triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XIII.

          Qua hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 cụ thể thiết thực và hiệu quả./.