Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 cá...

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Hướng dẫn tạm thời về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà
Hướng dẫn tạm thời về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà
Xem chi tiết ​HD tạm thời về quản lý chất thải phát sinh từ người nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà.pdf