Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân t...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của huyện.

          Sáng ngày 01/12/2023, Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của huyện.

kim bang quan triêt, triên khai cac văn ban cua trung ương, cua tinh uy, huyên uy vê đanh gia kiêm điêm...- cac đai biêu dư hôi nghi (1).jpg

​Các đại biểu dự hội nghị 

           Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25 ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 13 ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 31 ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về  việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của huyện";  Theo đó Huyện Ủy yêu cầu công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân sát với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ rõ tồn tại hạn chế và biện pháp khắc phục. Trong kiểm điểm phải thực sự dân chủ, trung thực khách quan, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đặc biệt lưu ý những điểm mới như bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm; bổ sung nơi kiểm điểm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của đảng viên…

              Thời gian kiểm điểm, đánh giá đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy  trong ngày 05/12/2023; Đối với các Đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy trong ngày 07/12/2023; Đối với các chi bộ trực thuộc huyện ủy trong ngày 09/12/2023./.