Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ chuyên đề

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ chuyên đề

           Sáng ngày 24.10/2023, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức buổi tọa đàm “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề". Tọa đàm tập trung vào những vấn đề đã và đang đặt ra, những hạn chế còn tồn tại trong sinh hoạt chi bộ và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

kim bang toa đam nâng cao chât lương sinh hoat chi bô chuyên đê.jpg

Toàn cảnh hội nghị

           Thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy Kim Bảng đã ban hành các văn bản về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội". Cùng với đó, định kỳ hằng tháng và các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề, BTV Huyện ủy chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng của huyện ủy xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt để các chi bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ như: Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi bí thư Chi bộ giỏi, tổ chức sinh hoạt chi bộ “ mẫu".Theo đó, nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12, 13) và Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"... Tuy nhiên, trong sinh hoạt chi bộ cũng còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục để ngày càng nâng cao hơn chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

kim bang toa đam nâng cao chât lương sinh hoat chuyên đê- cac ý kiên tham luân tai hôi nghi toa đam.jpg

Các ý kiến tham luận tại hội nghị 

           Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, chi bộ chuyên đề nói riêng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tập trung vào các nhóm vấn đề như:  Nhóm vấn đề về nội dung sinh hoạt. Nhóm vấn đề về kỹ năng điều hành của chủ tọa.  Nhóm vấn đề về phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên và  Nhóm vấn đề về công tác Kiểm tra, Giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết. Buổi Tọa đàm là dịp để các đại biểu nâng cao nhận thức toàn diện, sâu sắc và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, chức năng lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở gắn với thực tiễn của mỗi địa phương, cùng nhau trao đổi, chia sẻ, và đưa ra các giải pháp một cách thống nhất, toàn diện nhất nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ chuyên đề, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng./.