Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở năm 2023

         Ngày 6/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở sở sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

           Năm 2023, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Kim Bảng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, theo đúng quy định của pháp luật. Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ gương mẫu chấp hành tốt Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của cấp trên phát động. Công tác dân chủ được thực hiện công khai, minh bạch. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện quy chế dân chủ ở cả 3 loại hình có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện đã triển khai, thực hiện nhân rộng 109 mô hình, điển hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Các dự án, các công trình đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động đóng góp của nhân dân và các chính sách an sinh xã hội được công khai. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Ổn định ANCT – TTATXH, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

kim bang tông kêt công tac dân vân, công tac  tôn giao.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị

          Năm 2024, Kim Bảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác dân vận, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ đối với tất cả các loại hình cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, các cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực đời sống, xã hội./.