Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đăng ký sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn đổi sắp xếp lại đồng ruộng tại thị...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch đăng ký sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn đổi sắp xếp lại đồng ruộng tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng