Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn ...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021
Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021
UBND huyện