Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Kim Bảng
Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Kim Bảng
Xem chi tiết KH 55.pdf
UBND huyện