Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số huyện Kim Bảng
Ngày ​08/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoách số 163/KH-UBND: Kế hoạch  t​riển khai, thực hiện Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (cấp huyện)​
UBND huyện