Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Kế hoạch trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023
Kế hoạch trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023​
Xem chi tiết tại đây KH Trợ giúp pháp lý cho người khuyêt tật năm 2023.pdf

UBND huyện