Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết luận giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện
Xem chi tiết văn bản tại đây 167.pdf