Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm - phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa năm 2022

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
KH Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm - phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa năm 2022
KH Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm - phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa năm 2022
Xem chi tiết 57.pdf
UBND huyện