Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH triển khai công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
KH triển khai công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022
KH triển khai công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022
Xem chi tiết 11.pdf
UBND huyện