Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
KH Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021
Xem chi tiếtKH Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021

UBND huyện