Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH Triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống v...

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
KH Triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
KH Triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy​
Xem chi tiết114.pdf
UBND huyện