Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
KH triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
UBND huyện