Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021.

              Trung tâm chính trị huyện Kim Bảng  vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021.

            Sau 10 ngày học tập nghiên cứu, 88 học viên là đảng viên mới kết nạp của 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy đã hoàn thành chương trình lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra trong quá trình học, các học viên còn được nghe giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã, Quốc phòng An ninh của huyện, đồng thời trong mỗi chuyên đề, các giảng viên sẽ liên hệ, giới thiệu, lồng ghép với  đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.   Kết thúc khóa học 100% học đều đạt yêu cầu về chất lượng nội dung của các chuyên đề và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới. Trong đó có 6 học viên đạt loại giỏi bằng 6,8%, 82 học viên đạt loại khá bằng 93,2%. Có 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập đượcTrung tâm chính trị huyện biểu dương, khen thưởng.

BẾ GIẢNG ĐẢNG VIÊN MỚI.jpg

Đồng chí Đinh Thạch Cương  - TVHU, Giám đốc TTCT huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

           Qua khóa học với những kiến thức được  trang bị, học viên sẽ vận dụng vào công việc của mình, tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu khi hết thời gian đảng viên dự bị 100%  học viên đều được các cấp uỷ Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức./.


Đài Kim Bảng