Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng đẩy mạnh phát triển CN-TTCN.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng đẩy mạnh phát triển CN-TTCN.

           Nhằm đẩy mạnh phát triển CN-TTCN trên địa bàn, những năm qua huyện Kim Bảng đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển CN-TTCN và thương mại - dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người  dân. Hiện toàn huyện đã có trên 600 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh CN-TTCN. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 66% cơ cấu kinh tế của huyện. Các cụm công nghiệp, làng nghề hoạt động ổn định với mức đóng góp trên 38% trong tổng giá trị phát triển chung ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Riêng năm 2023 giá trị sản xuất CN–TTCN trên địa bàn huyện Kim Bảng đạt 25.278,1 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022.

kim bang đây manh phat triên công nghiêp, tiêu thu công nghiêp trên đia ba.jpg

​           Năm 2024 Kim Bảng tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời quan tâm triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của Chính phủ, của các bộ, ngành và của tỉnh để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.