Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

         Thấm nhuần lời dạy của Bác “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", với tinh thần thi đua sôi nổi, chung sức, đồng lòng, những năm qua  các cấp, các ngành, các địa phương của huyện Kim Bảng đã triển khai tích cực chương trình công tác, hăng hái thi đua, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. 

phong trao thi dua tai cong ty may han quoc tai khu cong nghiep nhat tan (1).jpg

          Phong trào thi đua yêu nước của công ty may Hàn Quốc tại cụm CN Nhật Tân

          Nổi bật trong 5 năm qua tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,4%/năm; GRDP đầu người đạt 87 triệu đồng/năm; thu cân đối ngân sách tăng bình quân 31,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,06%.  Năm 2017, huyện Kim Bảng được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng được tăng cường. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,06%. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng tăng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.  Có được thành công đó chính là do cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, chủ động sáng tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ qua nhân dân và cán bộ huyện Kim Bảng 3 lần được Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh Hà Nam. 

mo hinh trong rau sach tai thon thanh non xa thanh sơn (2).jpg

        Mô hình trồng rau sạch thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn

         Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Kim Bảng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm và trở thành thị xã trước năm 2025, là đơn vị có phong trào toàn diện, xuất sắc, phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên huyện đã phát động các phong trào thi đua với khí thế “ngành ngành thi đua, người người thi đua", trong đó đề ra nhiều nội dung và giải pháp nhằm phát huy vai trò và tác dụng của các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó các nội dung thi đua đã gắn với các chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Trong các phong trào thi đua cần chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, phát huy y thức chủ động, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc trên tất cả các lĩnh vực; thi đua xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để thực hiện các nội dung trên, huyện Kim Bảng xác định trước hết tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước, các quy định của Tỉnh về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác về thi đua, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác  học tập, rèn luyện làm tốt công tác phối hợp, công tác dân vận nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò , tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tập trung, toàn diện và chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Mỗi chi bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các khối thi đua, hiệu quả phong tào thi đua, bổ sung các tiêu chí phù hợp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.

            ​Có thể khẳng định các phong trào thi đua yêu nước của huyện Kim Bảng vẫn đang đước phát triển sôi nổi, sâu rộng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  đã đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của huyện Kim bảng tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kiểu mẫu.


Đài Kim Bảng