Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng: kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng: kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

           Ngày 19/12/2023, Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm và thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

        Theo đó, Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Trong đó, khối HĐND huyện gồm 3 đồng chí, khối UBND huyện gồm 14 đồng chí. Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cũng như hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết quả cụ thể như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

2. Bà Phạm Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).
3. Ông Hoàng Xuân Hòa, Trưởng ban, Ban Pháp chế HĐND huyện
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

 

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 %  tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 %  tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

3. Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm  96,55 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

4. Ông Trịnh Minh Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

5. Ông Đỗ Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

6. Ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  27 phiếu (chiếm  93,1% tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm:  01 phiếu (chiếm  3,45 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  01 phiếu (chiếm  3,45 % tổng số phiếu thu về).

7. Ông Trần Đình Cơ, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

8. Bà Phạm Thị Minh Hoa, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Y tế huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

9. Ông Mai Ngọc Hoàn, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

10. Ông Chu Văn Khiêm, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

11. Ông Vũ Hoàng Long, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

12. Bà Phạm Thị Mơ, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

13. Bà Lê Thị Phượng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  28 phiếu (chiếm  96,55 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm:  01 phiếu (chiếm  3,45 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm  0..% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Ngọc Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về);
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).​

UBND huyện