Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

             Sáng ngày 27/3/2024, Trung tâm chính trị huyện Kim Bảng tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024 cho hơn 70 học viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

          Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 295 tiết học, với các nội dung về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nội dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam…Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu kiến thức các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.

Toàn cảnh lớp sơ cấp LLCT năm 2024.jpg

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp sơ cấp LLCT năm 2024

          Thông qua lớp học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là tiền đề, điều kiện để học viên tiếp tục theo học các chương trình cao hơn./.