Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng đầu năm 2021

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng sơ kết công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng đầu năm 2021

                Ngày 7/4/2021 Huyện ủy Kim Bảng tổ chức sơ kết công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

so ket quy che dan chu va cong tac ton giao.jpg

​Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 3 tháng đầu năm 2021

                Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, 3 tháng đầu năm 2021 cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kim Bảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở. Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện QCDC huyện tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo, tín ngưỡng, QCDC ở cơ sở; công khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân đối với việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện QCDC được nâng lên. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, đảm bảo mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.  Quý II/2021, Huyện ủy Kim Bảng Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII và chỉ thị Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của CBĐV, nhân dân về công tác tôn giáo; chỉ đạo MTTQ huyện tăng cường phối hợp với các cấp, ngành hướng dẫn, vận động chức sắc, tín đồ, phật tử thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia đấu tranh với hoạt động gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng tín đồ tôn giáo, vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng.


Đài Kim Bảng