Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tạo động lực phát triển từ phong trào thi đua

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tạo động lực phát triển từ phong trào thi đua

           Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Kim Bảng đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          Để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, ngay từ đầu các năm, UBND huyện Kim Bảng đã chủ động xây dựng chương trình và phát động phong trào thi đua; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiến hành ký kết giao ước thi đua. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phong trào thi đua yêu nước tại huyện Kim Bảng đã nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ việc nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị, địa phương của huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, tích cực và hiệu quả. Là huyện nông nghiệp, các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất nông nghiệp được huyện chú trọng đẩy mạnh thực hiện như phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới". Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức đoàn thể của huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi", Hội Liên hiệp phụ nữ có phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", Liên đoàn Lao động phát động phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo". Ngoài ra, các phòng, ban, địa phương của huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Thi đua dạy tốt, học tốt" của ngành giáo dục - đào tạo; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" của ngành văn hóa - thông tin, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của lực lượng vũ trang huyện… Các phong trào thi đua này đã dấy lên tinh thần lao động hăng say góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Kim Bảng đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp.jpg

Kim Bảng đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp

             Có thể nói với quan điểm chỉ đạo và giải pháp nói trên, phong trào thi đua yêu nước ở Kim Bảng thời gian qua đã có nhiều đổi mới và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã thực sự huy động được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, đem lại khí thế phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu được huyện khen thưởng kịp thời. Năm 2020, Kim Bảng tiếp tục dẫn đầu trong khối thi đua huyện, thành phố, thị xã. Đặc biệt, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới", được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính Phủ. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong điều kiện dịch Covit-19 diễn biến phức tạp, xong với quyết tâm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Bảng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án; thực hiện các mô hình, đề án trong sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường; cấp nước sạch cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội , cải cách hành chính ở địa phương; hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữu vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.

Phong trào thi đua trong sản xuất công nghiệp.jpg

Phong trào thi đua trong sản xuất công nghiệp

            Phát huy những kết quả đạt được bước sang năm 2021 Kim Bảng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm và trở thành thị xã trước năm 2025, là đơn vị có phong trào toàn diện, xuất sắc, phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên huyện đã phát động các phong trào thi đua với khí thế “ngành ngành thi đua, người người thi đua", trong đó đề ra nhiều nội dung và giải pháp nhằm phát huy vai trò và tác dụng của các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó các nội dung thi đua đã gắn với các chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Trong các phong trào thi đua cần chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, phát huy y thức chủ động, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc trên tất cả các lĩnh vực; thi đua xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để thực hiện các nội dung trên, huyện Kim Bảng xác định trước hết tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước, các quy định của Tỉnh về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác về thi đua, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập, rèn luyện làm tốt công tác phối hợp, công tác dân vận nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tập trung, toàn diện và chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Mỗi chi bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các khối thi đua, hiệu quả phong trào thi đua, bổ sung các tiêu chí phù hợp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.​


Đài Kim Bảng