Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập huấn Luật DQTV, Luật lực lượng DBĐV năm 2019

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng tập huấn Luật DQTV, Luật lực lượng DBĐV năm 2019

                Ngày 02/12/2020, UBND huyện Kim Bảng tổ chức  tập huấn Luật DQTV, Luật lực lượng DBĐV năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV ở Kim Bảng.JPG

​Các đại biểu dự hội nghị 

            Trong thời gian một ngày hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cán bộ, chiến sỹ cơ quan huy quân sự huyện, bí thư, chủ tịch, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, chỉ huy các đơn vị tự vệ trên địa bàn đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện truyền đạt 8 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật DQTV và Lực lượng DBĐV cùng các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành gồm: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH 14; Nghị định 72 /2020/NĐ –CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; Nội dung cơ bản của Luật lực lượng DBĐV; Nghị định 87 về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam; Nghị định số 03/2020NĐ - CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng DBĐV và Nghị định số 04/2020/ NĐ – CP  ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuạt dự bị; Nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ – CP  ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định 79/2020/NĐ – CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV và Nghị định số 92/2020/NĐ – CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.  Luật DQTV và Luật lực lượng DBĐV năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa nhiều chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và Hiến pháp năm 2013, tạo hành lang pháp lý đầy đủ nhằm đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua tập huấn nhằm giới thiệu tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở  nắm vững về nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật DBĐV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn huyện./. 


Đài Kim Bảng