Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tiếp nhận, giải quyết hơn 1.800 hồ sơ thủ tục hành chính.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tiếp nhận, giải quyết hơn 1.800 hồ sơ thủ tục hành chính.

            Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2024 UBND huyện Kim Bảng và 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn đã thực hiện cập nhật, công bố và niêm yết công các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định. Đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Bộ phận tiếp nhận Giải quyết thủ tục hành chính xã  Văn Xá.jpg

​Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính xã  Văn Xá

             Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Quý I năm 2024 là 321 TTHC, trong đó cấp xã 114 thủ tục, cấp huyện 207 thủ tục. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch về Nội quy, quy chế hoạt động, công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; tăng cường sự phối hợp giữa các cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan, bộ phận chuyên môn; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công việc được giao được nâng cao; tổ chức, công dân hài lòng, đánh giá tốt về thái độ phục vụ và tác phong làm việc của các cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Quý I: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 1.877 hồ sơ; trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 1.873 hồ sơ, 04 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Giải quyết thủ tục hành chính  thực hiện mức độ 3,4 đạt tỷ lệ 95%./.​​