Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố năm 2020.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố năm 2020.

           Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 174 đồng chí là trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn  năm 2020.

cac dai bieu du lop boi duong nghiep vu cho truong pho thon.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn​

​        Tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt 5 chuyên đề về:  Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn; Vận động nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn, tổ dân phố; Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện một số chủ trương, chính sách tại thôn, tổ dân phố; Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.  Thông qua lớp bồi dưỡng  nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí nhiệm vụ của đội ngũ trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 của huyện. Đồng thời trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần củng cố, xây dựng chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vững mạnh./.


Đài Kim Bảng