Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức học tập Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tổ chức học tập Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

              Ngày 24 và 25/4, các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Bảng đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dang bo xa hoang tay hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi dang toan quoc.jpg

Đảng bộ xã Hoàng Tây học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

            Trong thời gian 2 ngày cán bộ, đảng viên đảng bộ các cơ quan, xã thị trấn trong huyện được nghiên cứu học tập nội dung 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về An ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

dang bo xa van xa hoc tap, quan triet nghi quyet dai hoi dang toan quoc.jpg

​Đảng bộ xã Văn Xá học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

            Từ những nội dung được học tập nghiên cứu, cán bộ, đảng viên các đảng bộ tập trung thảo luận viết thu hoạch cá nhân liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, đề án, kế hoạch sát với tình hình thực tế cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực cuộc sống.


Đài Kim Bảng