Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kim Bảng triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021
             Huyện Kim Bảng vừa triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021
           Theo đó về đối tượng điều tra gồm các loại cơ sở: Cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi Chính Phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đối tượng điều tra không bao gồm: Các cơ quan hành chính Đảng, đoàn thể; cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của hộ; cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao.Về nội dung điều tra bao gồm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên về đơn vị điều tra. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí của đảng, nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Về thời gian thu thập thông tin:   Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, thời gian thu thập thông tin từ 1/3-30/4/2021. Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ 1/3/- 31/3/2021. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thời gian thu thập thông tin từ  1/7-20/7/2021. Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập thông tin từ 1/7 - 20/7/2021.
Đài Kim Bảng