Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ Việt Nam Kim Bảng hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
MTTQ Việt Nam Kim Bảng hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

          Ngày 5/2/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

           Theo dự kiến phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 33 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 75 người, trong đó số dư là 42 người. Dự kiến số lượng người được giới thiệu để lập danh sách chính thức sau hiệp thương lần thứ 3 để bầu cử ít nhất là 57 người, số dư ít nhất là 24 người. Vê thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện; công tác đảng 20 người; công tác chính quyền 18 người; MTTQ, đoàn thể 17 người; công tác nội chính 8 người; doanh nghiệp 3 người; tôn giáo 1 người; y tế 2người; giáo dục 3 người; lao động sản xuất giỏi 3 người. Cơ cấu giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nữ chiếm 36%; đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử 32,3%, người dưới 40 tuổi 16% và người ngoài đảng 10,6 %,

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND.bmp

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện 

           Tại hội nghị các đại biểu đã nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu để bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Kim Bảng  nhiệm kỳ 2021-2026.

         Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ tập thể của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.


Đài Kim Bảng