Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và...

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và xây mới nhà làm việc 2 tầng thanh tra huyện Kim Bảng
Xem chi tiết Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, Nghị quyết về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và xây mới nhà làm việc 2 tầng thanh tra huyện Kim Bảng
UBND huyện