Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và xây mới nhà làm việc 2 tầng thanh tra huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và xây mới nhà làm việc 2 tầng thanh tra huyện Kim Bảng
Xem chi tiết Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Kho bạc cũ) và xây mới nhà làm việc 2 tầng thanh tra huyện Kim Bảng
UBND huyện