Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo) huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo) huyện Kim Bảng
Xem chi tiết Nghị quyết số 44/NQ-HĐND; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án các hạng mục phụ trợ trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo) huyện Kim Bảng
UBND huyện