Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Tây từ đường T3 vào Trung tâm huyện

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Tây từ đường T3 vào Trung tâm huyện
Xem chi tiết Nghị quyết số 46/NQ-HĐND; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Tây từ đường T3 vào Trung tâm huyện
UBND huyện