Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ Chủ trương đầu tư Dự án: ĐTXD Bãi chế biến và các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản của CT TNHH Phon...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
QĐ Chủ trương đầu tư Dự án: ĐTXD Bãi chế biến và các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản của CT TNHH Phong Dần tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng