Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ chủ trương điều chỉnh mở rộng dự án ĐTXD xưởng chế biến đá chất lượng cao của công ty tnhh khoáng sản Sơn Hà 18

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
QĐ chủ trương điều chỉnh mở rộng dự án ĐTXD xưởng chế biến đá chất lượng cao của công ty tnhh khoáng sản Sơn Hà 18