Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3