Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
UBND huyện