Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ về việc Thành lập đoàn kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ về việc Thành lập đoàn kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020
UBND huyện